Oznaka: komunalije

Komunalni doprinosi

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalni doprinosi Članak 31. (1) Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona. (2) …

Komunalna naknada

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalna naknada Članak 22. (1) Komunalna je naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji …

Komunalne usluge

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalne usluge Članak 20. 1)      Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje atmosferskih voda, prijevoz putnika …

Komunalne djelatnosti

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalne djelatnosti Članak 3. Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih …

Zaduženje za izvršavanje komunalnog reda

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/105 URBROJ: 2138/01-2-06-1 Korčula,  2. lipnja 2006. Na temelju članka 30. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednice održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo …