Komunalne usluge

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)

Iz cijene KOMUNALNE USLUGE osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja uslužnih komunalnih djelatnosti.

Cijenu, način obračuna i način plaćanja komunalne usluge određuje isporučitelj komunalne usluge na način propisan ovim Zakonom i posebnim propisima.

Prilikom određivanja cijene komunalne usluge uzimaju se u obzir izdaci potrebni za osiguranje dostupnosti komunalne usluge te za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture koja se koristi za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti.

Cijena komunalne usluge određuje se tako da se pravnim i fizičkim osobama kojima je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti omogući povrat sredstava uloženih u građenje komunalne infrastrukture i obavljanje komunalne djelatnosti.

Cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za financiranje gradnje komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga, a u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik komunalnih usluga i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga.

Prijedlog za davanje suglasnosti iz stavka sadrži:

  1. vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja te usluge
  2. strukturu cijene komunalne usluge i
  3. datum od kojega se primjenjuje cijena.

Prijedlog za davanje suglasnosti za izmjenu ili dopunu cjenika komunalnih usluga, uz podatke sadrži i:

  1. predloženu novu cijenu komunalne usluge i njezinu strukturu
  2. postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu i
  3. razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom.

Gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedinice lokalne samouprave dužan je očitovati se u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti.

Ako se gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedinice lokalne samouprave ne očituje u roku, smatra se da je suglasnost dana.

Ako je obavljanje uslužne komunalne djelatnosti organiziralo više jedinica lokalne samouprave i ako gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedne ili više jedinica lokalne samouprave uskrati prethodnu suglasnost na cjenik komunalnih usluga odnosno na njegovu izmjenu ili dopunu, cjenik odnosno njegove izmjene ili dopune primjenjuju se ako suglasnost dade gradonačelnik odnosno općinski načelnik jedinice lokalne samouprave koja ima većinski dio dionica odnosno udjela u trgovačkom društvu odnosno većinska osnivačka prava u javnoj ustanovi.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je cjenik komunalne usluge objaviti na svojoj oglasnoj ploči i na svojim mrežnim stranicama.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se cjenika komunalnih usluga.

https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu