Komunalne usluge

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalne usluge Članak 20. 1)      Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje atmosferskih voda, prijevoz putnika …

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09)

.
Komunalne usluge

Članak 20.

1)      Iz cijene komunalne usluge osiguravaju se sredstva za obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 1. opskrba pitkom vodom,
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, osim odvodnje atmosferskih voda,
 3. prijevoz putnika u javnom prometu,
 4. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
 5. odlaganje komunalnog otpada,
 6. tržnice na malo,
 7. prijevoz pokojnika i
 8. obavljanje dimnjačarskih poslova.

2)      Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka određuje isporučitelj usluge.

3)      Cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

4)      Iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 3. ovoga članka u računu za isporučenu komunalnu uslugu iskazuje se posebno i ta se sredstva doznačuju u proračun jedinice lokalne samouprave prema postupku koji će propisati ministar financija, a mogu se upotrebljavati isključivo za te namjene.

5)      Cijena komunalne usluge plaća se isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.

Članak 21.

1)      Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba jedinice lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga.

2)      Općinski načelnik, gradonačelnik i gradonačelnik Grada Zagreba jedinice lokalne samouprave dužno je očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti.

3)      Ukoliko se općinski načelnik, gradonačelnik i gradonačelnik Grada Zagreba jedinice lokalne samouprave u roku iz stavka 2. ovoga članka ne očituje, smatra se da je suglasnost dana.

4)      Kada se uskrati suglasnost općinskog načelnika, gradonačelnika i gradonačelnika Grada Zagreba jedinice lokalne samouprave na nove cijene, nove cijene, odnosno tarife usluga primjenjuju se kada ih prihvate jedinice lokalne samouprave koje drže većinski paket vlasništva isporučitelja komunalne usluge.

5)      Prijava cjenika obvezatno sadrži:

 • vrstu komunalne usluge te način obračuna i plaćanja usluge,
 • strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
 • predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,
 • postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu,
 • razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom,
 • dan primjene nove cijene.

6)      Jedinica lokalne samouprave na čijem se području isporučuje komunalna usluga dužna je u roku od 15 dana od dana primjene nove cijene komunalne usluge o tome izvijestiti ministarstvo u čijem su djelokrugu cijene i županijski ured u čijem su djelokrugu poslovi gospodarstva.