Komunalne djelatnosti

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) . Komunalne djelatnosti Članak 3. Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su: opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih …

Zakon o komunalnom gospodarstvu (dio, “Narodne novine” broj 26/03, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09)

.
Komunalne djelatnosti

Članak 3.

 1. Komunalne djelatnosti u smislu ovoga Zakona su:
  1. opskrba pitkom vodom,
  2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
  3. prijevoz putnika u javnom prometu,
  4. održavanje čistoće
  5. odlaganje komunalnog otpada,
  6. održavanje javnih površina,
  7. održavanje nerazvrstanih cesta,
  8. tržnice na malo,
  9. održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,
  10. obavljanje dimnjačarskih poslova,
  11. javna rasvjeta.
 2. Pod opskrbom pitkom vodom razumijevaju se poslovi zahvaćanja, pročišćavanja i isporuke vode za piće.
 3. Pod odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
 4. Pod prijevozom putnika u javnom prometu razumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz odvija, osim prijevoza željeznicom koji se uređuje posebnim propisima.
 5. Pod održavanjem čistoće razumijeva se čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta utvrđena prema posebnim propisima.
 6. Pod odlaganjem komunalnog otpada razumijeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa.
 7. Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igra­lišta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
 8. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.
 9. Pod tržnice na malo razumijeva se upravljanje i odr­žavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.
 10. Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika. Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.
 11. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
 12. Pod pojmom “javna rasvjeta” razumijeva se uprav­ljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo pod­miri­va­nje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih povr­šina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
 13. Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti osiguravaju se iz:

 1. cijene komunalne usluge,
 2. komunalne naknade,
 3. proračuna jedinice lokalne samouprave,
 4. drugih izvora po posebnim propisima.