Plan prijma u službu za 2012. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Korčule dana  8. veljače 2012. godine donio je

P L A N
prijma u službu za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuje se:

  1. stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčuule
  2. potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2012. godinu,
  3. potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke u 2012. godini.

Članak 2.

Utvrđuje se da je u upravnim tijelima Grada Korčule, na dan 31. prosinca 2011. godine ukupno zaposleno 18 osoba, od čega je 15 službenika i 3 namještenika.
U Jedinstveni upravi odjel zaposleno je 9 službenika a u Tajništvu Grada Korčule 6 službenika i 3 namještenika.

Članak 3.

Tijekom 2012. godine planira se primiti u službu dva službenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Tijekom 2012. godine ne planira se prijam vježbenika.

Članak 5.

Planom se ne utvrđuje popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Korčule pripadnicima nacionalnih manjina niti se planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, jer takva obveza za Grad Korčulu ne proizlazi iz navedenih propisa.

Članak 6.

Na temelju Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem natječaja, premještajem ili putem oglasa, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 7.

U izmijenjenim okolnostima i potrebama za prijam u službu novih službenika i namještenika, na temelju Proračuna Grada Korčule i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule, donijet će se izmjene i dopune Plana.

Članak 8.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 110-01/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 8. veljače 2012.

…………………………………GRADONAČELNIK
…………………………….Mirko Duhović, dipl. ing.