Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 24. svibnja 2016. godine donio je

P L A N

ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2016. godini

Članak 1.

U svrhu protupožarne zaštite na području Grada Korčule, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta koje je u vlasništvu fizičkih osoba, ovim se Planom planira ustrojavanje motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Korčule, i to:

1. Protupožarno motrenje – ustrojavanjem motriteljskih mjesta na tvrđavi Sv. Vlaha (Forteca) u Korčuli i na lokaciji „Dubovo“ (između Pupnata i Čare) koje će ujedno do daljnjega biti i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe DVD-a Korčula za interventno gašenje nastalih požara na području Čare i Pupnata.

2. Protupožarno ophodarenje na potezu Korčula-Čara-Korčula.

Članak 2.

Motriteljsko dojavna služba se ustrojava i obavlja za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine (požarna sezona).

Članak 3.

Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana obavljat će DVD Korčula iz Korčule, kao nositelj vatrogastva u Gradu Korčuli, a u skladu s Zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Protupožarno motrenje na motriteljskom mjestu na tvrđavi Sv. Vlaha (Forteca), obavljat će se od 8.00 do 20.00 sati, u dvije smjene, po jednog djelatnika u smjeni.

Protupožarno motrenje na motriteljskom mjestu na Dubovu, obavljat će se:

1. Od 1. do 14. lipnja, i od 16. do 30. rujna, od 8 do 20.00 sati (dvije smjene po dva djelatnika u smjeni).

2. Od 15. lipnja do 15. rujna, 24 satno u tri smjene po dva djelatnika u smjeni – koja je ujedno i stacionarno mjesto interventne vatrogasne grupe DVD-a Korčula.

Protupožarno ophodarenje na potezu Korčula-Čara-Korčula, obavljat će se u vremenu od 1.-14. lipnja, i od 16.-30. rujna, od 8.00 do 20.00 sati, u dvije smjeni po dva djelatnika u smjeni (četiri puta), a od 15. lipnja do 15. rujna, od 00.00 do 24.00 sata, u tri smjene po dva djelatnika u smjeni (šest puta), vozilom.

Članak 5.

DVD Korčula ima obvezu nadziranja i vođenja očevidnika o stanju prohodnosti protupožarnih prosjeka i putova kao i provoznosti prosjeka s elementima šumske ceste za vatrogasna vozila na području Grada Korčule, najmanje jednom godišnje, u pravilu prije početka protupožarne sezone, i o stanju izvješćivati Grad Korčulu.

Članak 6.

Potrebna sredstva za ustrojavanje i obavljanje motriteljsko-dojavne službe osigurat će Grad Korčule, kroz svoj Proračun i/ili na neki drugi zakonom dozvoljeni način.

Članak 7.

Radi provedbe ovog Plana, odnosno uređenja odnosa između Grada Korčule i DVD-a Korčule, sklopit će se posebni sporazum, kojim će se podrobnije urediti međusobni odnosi glede ustrojavanja i obavljanja motriteljsko dojavne službe.

Članak 8.

U slučaju promjene u ustroju i načinu obavljanja motriteljsko-dojavne službe, donijet će se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana.

Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 214-02/16-01/04

URBROJ: 2138/01-02-16-1

Korčula, 24. svibnja 2016.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.