Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 28. prosinca (ponedjeljak) 2009. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule 

za dan 28. prosinca (ponedjeljak) 2009. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

 Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d :

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu
  (opći dio; posebni dio)
 3. Prijedlog Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu
  (opći dio; posebni dio; projekcija proračuna 2011-2012, prvi dio; projekcija proračuna 2011-2012, drugi dio)
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2010. godinu
 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule
 6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 7. Prijedlog Plana evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule
 8. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule
 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2010. godini
 10. Zahtjev Centra za kulturu Korčula za davanje prethodne suglasnosti na (novi) Statut Centra za kulturu Korčula
  (mišljenje o usklađenosti; prethodna suglasnost; prijedlog (novog) Statuta Centra za kulturu Korčula)
 11. Pismo namjere OTP banke d.d. o dogradnji Doma kulture s prizemnim objektom

 S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r.