Proračun Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće
Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine donijelo

P r o r a č u n
Grada Korčule za 2012. godinu