Zaključak o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

KLASA: 350/05/20-01/21
URBROJ: 2138/01-01/21-15
Korčula, 23. prosinca 2021.

Na temelju članka 47. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21)  te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine, donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Geodetski elaborat

  1. Daje se suglasnost na Geodetski elaborat za potrebe provođenja promjena u katastru u svrhu evidentiranja stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica, koji je izradila tvrtka Roza Projekt j.d.o.o. iz Splita, Harambašićeva 9 dana 31.07.2020. godine, broj elaborata 1-4/07/20 (broj elaborata iz Zbirke GE: 7/2021), za kat.čest. 60/2 k.o. Korčula.

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin