Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada i financijski plan Gradske knjižnice Ivan Vidali za 2024. godinu

KLASA: 007-04/24-01/06
URBROJ: 2117-9-03/1-24-2
Korčula, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 29. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2024. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Program rada i financijski plan
Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2024. godinu

  1. Daje se suglasnost na Program rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2024. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.