Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju KTD-a Hober d.o.o. za 2017. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2018. donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju KTD-a Hober d.o.o. za 2017. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 363-01/18-01/07
URBROJ: 2138/01-01-18-2
Korčula, 20. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.