Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao dio čest. zem. 1509/2 k.o. Pupnat

KLASA: 406-07/22-01/11
URBROJ: 2117-9-01-22-5
Korčula, 10. listopada 2022.

Na temelju članka 35. stavka 2.  i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 47. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18  i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 11. sjednici održanoj dana 10. listopada 2022. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule,
označene kao  dio čest. zem. 1509/2  k.o. Pupnat

 I.

Na prodaju putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) izlaže se:
– dio k.č.br. 1509/2  upisana u zk.ul. broj 1375 k.o. Pupnat, procijenjene površine cca 829 m2 prema geodetskoj skici koja je sastavni dio ovog Zaključka.
Procijenjena vrijednost po ovlaštenom procjenitelju  na dan procjene iznosi 346.000,00 kn odnosno (46.049,33 EUR-a).

II.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Korčule da provede postupak formiranja građevinske čestice, te raspiše natječaj za prodaju nekretnine, s time da početna kupoprodajna cijena ne može biti manja od procijenjene vrijednosti iz članka 1. stavka 2. ovog Zaključka, te da sklopi kupoprodajni ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem.

           III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.