A N A L I Z U stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

Prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____ sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine donijelo A N A L I Z U stanja …

Prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Temeljem članka 28. stavak 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Gradsko vijeće Grada Korčule je na ____ sjednici održanoj dana ___________ 2014. godine donijelo

A N A L I Z U
stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Korčule

UVOD

​Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
​Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
​Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

​Sustav zaštite i spašavanja na području Grada Korčule organizira se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
​Grad Korčula je donio slijedeće akte i provodi radnje iz područja zaštite i spašavanja:
1. donesena je (revizija) Procjena ugroženosti od požara za Grad Korčulu (2011);
2. donesena je (revizija) Plan zaštite od požara za Grad Korčulu (2011);
3. osnovano je Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (2011);
4. imenovan je (novi) sastava Stožera zaštite i spašavanja (2013.);
5. donesena je odluka o potvrđivanju Žitomira Lozice za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korčula (2010.);
6. donesen je (godišnji) Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2014. godinu;
7. donesen je Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule (2009.);
8. donesen je Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule (2009.), uključujući pripadajući dokument-Operativni podaci za provedbu evakuacije i zbrinjavanja turista;
9. donesena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule (2010.) a u izradi je revizija procjene;
10. donesen je Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite (2013.), a u izradi je revizija Plana;
10. imenovani su članovi Zapovjedništvo civilne zaštite (2012.);
11. donesena je odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Korčule (2011.)
12. imenovani su teklići (2) za potrebe ZIS i CZ (2012.),
13. donesen je Plan pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule (2012.),
14. donesena je Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli (2012. i 2013.),
15. donesena je Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji (2012.).

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

​Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće na području Grada Korčule, čijem je čelu, kao načelnik, zamjenik Gradonačelnika po položaju.

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zapovjedništvo civilne zaštite osnovano je kao stručno i operativno tijelo zapovijedanja snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Grada Korčule.

1.2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Korčule treba formirati postrojbe CZ opće namjene (22 pripadnika, po dvije skupine po 11 pripadnika) i postrojbu specijalističke namjene za spašavanje iz vode (ekipa veličina 6 pripadnika), koje još nisu formirane.

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
​Za angažiranje pokretnina odnosno materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradonačelnik odnosno Stožer zaštite i spašavanja koristit će tekliče (2) iz sastava djelatnog osoblja Gradske uprave.
​Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, i ako se pokaže potreba to provjeriti i ponovno upozoriti na obvezu postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.
Okvirno su definirane snage i materijalno-tehnička sredstva kojima Grad Korčula raspolaže u slučaju pojave ugroženosti (procjenom ugroženosti).
​Plan zaštite i spašavanja Grada Korčule s pripadajućim Planom civilne zaštite je donesen, ali je potrebno izvršiti usklađenje s određenim izmjenama u zakonskoj regulativi, što je u izradi.

1.4. SKLONIŠTA
​Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanje sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije i razvoja prostora, te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Grad Korčula je obvezan na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara, ako ne kroz izgrađena namjenska skloništa onda kroz priručna.
Grad Korčula nema na svom području uređena, tj. izgrađena skloništa.

2. VATROGASTVO

DVD Korčula je temeljna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Korčule.
U ustroju od cca 40 obučenih vatrogasaca su 3 profesionalna vatrogasca (zapovjednik, zamjenik zapovjednika i jedan vatrogasac).
Tijekom ljetne požarne sezone, koja je u pravilu od 1. lipnja pa do 30. rujna, organizirana je sezonska interventna vatrogasna postrojba koja, uz postojeća 3 vatrogasca, ima 25 sezonaca DVD-a Korčule i 6 sezonaca DVD-a Lumbarde. Tri stalna profesionalca vrše operativno dežurstvo cijele godine i to 24 sata dnevno.
Izvan ljetne požarne sezone, u slučaju potrebe spremno je intervenirati 3 profesionalna a po potrebi i dostatan broj dobrovoljnih vatrogasaca.
U ljetnoj požarnoj sezoni, 24-satno dežurstvo je organizirano u 4 smjene u prostorijama DVD-a Korčula.
Vatrogasna postrojba DVD Korčula raspolaže s 1 navalnim vozilom, 2 autocisterne, 1 šumskim vozilom, 2 terenska vozila 4×4 sa visokotlačnim modulom, 1 zapovjednim vozilom i 1 kombi vozilom te 1 prikolicom sa spremnikom vode za šumske požare te hidraulički alat za tehničke intervencije.
Grad Korčula je svojim Proračunom za 2014. godinu za rad DVD Korčula planirao 600.000,00 kn.
Može se konstatirati da DVD Korčula i vatrogasna postrojba tog Društva ne zadovoljava sve kriterije koji su propisani zakonom i podzakonskim propisima (što se uglavnom odnosi na nedostatak 1 specijaliziranog vatrogasna vozila – autoljestve ili hidraulična platforma i na dodatno opremanje malog tehničkog vozila).

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U odnosu koliko to mogućnosti Proračuna Grada Korčule dozvoljavaju uspostavljeni su izravni kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje s područja Grada Korčule, kao što je Ronilački klub Korčula i Radio klub Korčula, u cilju materijalno-tehničko i kadrovsko jačanje udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, što se u okviru mogućnosti Proračuna Grada Korčule financira, a prema podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja su: Dom zdravlja Korčula, Lučka kapetanija Dubrovnik-Ispostava Korčula, DVD Korčula, Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Orebić, Hrvatski crveni križ- Gradsko društvo Korčula, Zavod za hitnu medicinu DNŽ-Ispostava hitne medicine Korčula dr.

STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su i mjere i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, i u tom segmentu Grad Korčula je:
1. propisao agrotehničke mjere te mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara;
2. ustrojio je motriteljsko-dojavnu službu tijekom ljetne požarne sezone putem DVD-a Korčula (sporazum o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe);
3. u cilju priprema ljetne protupožarne sezone 2014. organizirao sjednicu Stožera radi razmatranja Programa aktivnosti u provedbu posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. godini koji je donijela Vlada RH te se je putem Gradonačelnika odnosno Stožera ZIS-a, sukladno Programu, donijelo niz dokumenta vezanih za protupožarnu zaštitu.
4. utvrdio način i uvjete korištenja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara (ugovorom o interventnom angažiranju mehanizacije s tvrtkom Konstruktor-Hotina d.o.o. iz Blata);
5. izvršena je revizija postojećeg Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara, odnosno donesena je Procjena ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu i Plan zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu (2011.);
7. donio je (godišnji) Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2014. godinu.

Z A K L J U Č A K

​Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Grada Korčule u 2014. godini treba utvrditi potrebne aktivnosti i pravce djelovanja sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja.

KLASA: 833-01/14-01/
URBROJ: 2138/01-01-14-1
Korčula,……………….2014.
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
1