Javni poziv za postavljanje štandova u Ulici Foša i u Arsenalu

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA o b j a v l j u j e J A V N I    P O Z I V 1. Ovim se pozivom pozivaju svi potencijalni zakupnici javnih površina za postavljanje štandova u Ulici Foša i u Arsenalu …

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA

o b j a v l j u j e

J A V N I    P O Z I V

1. Ovim se pozivom pozivaju svi potencijalni zakupnici javnih površina za postavljanje štandova u Ulici Foša i u Arsenalu koji zadovoljavaju sljedeća mjerila:

– imaju sjedište trgovačkog društva ili obrta na području Grada Korčule

– imaju na dan 29. travnja 2002. godine najmanje četiri godine prebivalište na području Grada Korčule.

2. Potencijalni zakupci iz točke 1. ovog Poziva moraju se osobno ili preko svog opunomoćenika (punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno punomoć mora bit potpisana od zakonskog zastupnika ako se radi o trgovačkom društvu, u protivnom takve osobe ne mogu sudjelovati u ime druge osobe) javiti 29. travnja 2002. (ponedjeljak) u 13 sati u Maloj vijećnici Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, radi dodjele lokacija za štandove, pod uvjetima koje je utvrdilo Gradsko poglavarstvo.

3. Sa sobom obvezno donijeti preslik obrtnice ili rješenja o registraciji te osobnu iskaznicu, u protivnom se neće moći sudjelovati u dodjeli lokacije 29. travnja 2002.

4. Svi potencijalni zakupnici iz točke 1. ovog Poziva obvezni su do 29. travnja 2002. podmiriti dugove Gradu Korčuli po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, porez na potrošnju, porez na reklamu (za 2001.), zakup javne površine ili poslovnog prostora), u protivnom ne mogu sudjelovati u dodjeli lokacije 29. travnja 2002. godine

U Korčuli, 24. travnja 2002. godine

Gradsko poglavarstvo