O D L U K U o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik Na temelju članka 2., članka 5. stavka 1. i članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka …

Konačni prijedlog Predlagač: Gradonačelnik
Na temelju članka 2., članka 5. stavka 1. i članka 6. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) i članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Korčule je na ___ sjednici održanoj dana _________ 2014. godine donijelo

O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
​Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih Grada Korčule (u nastavku teksta: Savjet), sastav, način i postupak izbora članova i njihovim zamjenika, mandat, konstituiranje, članova, djelokrug i način rada, suradnja, sredstva za rad, odnos Savjeta i Gradskog vijeća te Gradonačelnika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Članak 2.
Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Grada Korčule koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini, a u cilju osiguravanja utjecaja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranja i savjetovanje mladih u Gradu Korčuli sukladno zakonu i ovoj Odluci.

Članak 3.
Mladi u smislu ove Odluke su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Korčule koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo ima navršenih 15 do navršenih 30 godina te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 4.
(1) Savjet ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta.
(2) Članovi Savjeta imaju svoje zamjenike.

III. IZBOR ČLANOVA SAVJETA

Članak 5
​Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, a u skladu sa ovom Odlukom, Gradsko vijeće bira članove Savjeta i njihove zamjenike.

Članak 6.
​(1) Postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika pokreće se objavom javnog poziva za isticanje kandidature.
​(2) Javni poziv utvrđuje i objavljuje Gradsko vijeća.

Članak 7.
​(1) Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati opis postupka izbora sukladno zakonu i ovoj Odluci, uvjete za isticanje kandidatura propisane zakonom i ovom Odlukom, rokove za prijavu i rokove u kojim će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta.
​(2) Rok za prijave kandidatura iznosi 15 dana od dana objave poziva za isticanje kandidatura na web stranici Grada Korčule.

Članak 8.
​(1) Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, Odbor za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
​(2) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću te se objavljuje na web stranici Grada Korčule.

Članak 9.
​Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 10.
​(1) Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko se sukladno ovoj Odluci bira članova Savjeta.
​(2) U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
​(3) Na sam postupak glasovanja, osim odredbi ove Odluke primjenjuju se odgovarajuće odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule koje se odnose na postupak (tajnog) glasovanja.

Članak 11.
​(1) Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta.
(2) Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta obvezno sadržava:
– opis postupka izbora,
– uvjete za isticanje kandidature,
– rokove za prijavu i
– rokove u kojim će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

Članak 12.
​(1) Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljeni za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
​(2) Kada je predlagatelj neformalna skupina mladih, ona mora brojiti najmanje 20 mladih.
​(3) Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta.

Članak 13.
​Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Grada Korčule.
​IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 14.
​(1) Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata.
​(2) Prvu (konstituirajuću) sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća, koji ujedno i predsjeda (konstituirajućoj) sjednici do izbora predsjednika Savjeta.
​(3) Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen predsjedati, onda sjednici može predsjedati potpredsjednik Gradskog vijeća.
​(4) Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.
​(5) Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na web stranici Grada Korčule.

Članak 15.
​(1) Dnevni red prve (konstituirajuće) sjednice je:
​1. Izbor predsjednika Savjeta.
​(2) Dnevni red se može dopuniti, nakon izbora predsjednika, na prijedlog bilo kojeg člana samo s točkom vezanom za izbor zamjenika predsjednika, o čemu Savjet odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 16.
​(1) Kandidata za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta može predložiti svaki (nazočni) član Savjeta, uključujući i sam sebe.
​(2) Predlagati se može samo jednog kandidata.

Članak 17.
​Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješavaju članovi Savjeta većinom glasova svih članova Savjeta.

Članak 18.
​Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće će objaviti novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

​V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 19.
​(1) Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
​(2) Mandat zamjenika člana vezan je uz mandat člana Savjeta. Mandat zamjeniku člana Savjeta prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
​(3) Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana.
​(4) Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 30 godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.
​(5) Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je preostalo biti članom Savjeta prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta.
​(6) Mandata članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta.
​(7) Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

​VI. DJELOKRUG SAVJETA

Članak 20.
​U okviru svog djelokruga Savjet:
​- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su do interesa za mlade,
​- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Korčule, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Korčule, te način rješavanja navedenih pitanja,
​- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Korčule davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
​- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja mladih,
​- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustva s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
​- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta,
​- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Korčule na sjednice Savjeta,
​- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
​- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

​VII. NAČIN RADA SAVJETA

Članak 21.
​(1) Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.
​(2) Sjednice Savjeta saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta.
​(3) Predsjednik Savjeta dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta na prijedlog najmanje dva članova Savjeta.

Članak 22.
​(1) Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta, osim ako zakonom ili ovom Odlukom nije drukčije određeno.
​(2) Član Savjeta, odnosno zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
​(3) Smatra se da je član Savjeta neposredno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili sudjeluje osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član savjeta i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.
​(4) Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta.

Članak 23.
​(1) Savjet predstavlja predsjednik Savjeta.
​(2) Predsjednik savjeta:
​- saziva i vodi sjednice Savjeta,
​- predstavlja Savjet prema Gradu Korčuli, kao jedinci lokalne samouprave, i prema trećim osobama,
​- obavlja druge poslove sukladno odredbama zakona i poslovniku o radu Savjeta.
​(3) Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
​(4) Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Grada Korčule te poslovniku o radu, Savjet može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta i izbora novog predsjednika.
​(5) Ako Savjet ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta sukladno prethodnom stavku, Gradsko vijeće, sukladno poslovniku o radu Savjeta, može u pisanom obliku uputiti Savjetu inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta.
​(6) Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje dužnosti sukladno zakonu, općim aktima Grada Korčule te poslovniku o radu Savjeta, predsjednik Savjeta ili najmanje dva člana Savjeta može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta.

Članak 24.
​(1) Savjet može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.
​(2) U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja veznih za mlade i rad s mladima.

Članak 25.
​(1) Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu.
​(2) Program mora sadržavati odrednice propisane zakonom.
​(3) Program rada Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.
​(4) Savjet donosi program rada te ga podnosi Gradskom vijeću na odobravanje, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 26.
​(1) Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku.
​(2) Izvješće se objavljuje na web stranici Grada Korčule.

Članak 27.
​Ako se programom rada Savjeta za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno zakonu, ovoj Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u Proračunu Grada Korčule.

Članak 28.
​(1) Glasovanje na sjednici Savjeta je javno, osim ako Savjet, na prijedlog pojedinog člana, većinom glasova nazočnih članova ne odluči da se o nekom pitanju (izbor, razrješenje, prijedlog odluke i dr.) glasuje tajno.
​(2) Tajno glasovanje, neovisno od odredbe stavka 1. ovog članka, će se provesti kada takva obveza proizlazi iz zakona ili propisa donesenog na temelju zakona.

Članak 29.
​Na sam postupka glasovanja primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule koje se odnose na glasovanje, a koje nisu u suprotnosti s odredbama ove Odluke, dok se pitanje glasovanja podrobnije ne uredi poslovnikom o radu Savjeta.

Članak 30.
​(1) Savjet donosi poslovnik o svom radu.
​(2) Poslovnik o radu Savjet donosi većinom glasova svih članova Savjeta.
​(3) Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

VIII. SURADNJA SAVJETA

Članak 31.
Savjet može surađivati sa savjetima mladih na području Republike Hrvatske i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja te međunarodnim organizacijama.

​IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA

Članak 32.
​Grad Korčula osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta iz članka 25. stavka 1. ove Odluke, naknadu troškova iz članka 33. ove Odluke, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta.

Članak 33.
​(1) Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
​(2) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta u visini cijene javnog prijevoza od mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta održavanja sjednice Savjeta.
​(3) Na naknadu troškova prijevoza nema onaj član Savjeta kojem je mjesto prebivališta, odnosno boravišta udaljeno manje od 1 kilometra zračne linije do mjesta održavanja sjednice.
​(4) Naknada iz stavka 2. isplaćuje se članovima Savjeta na temelju zapisnika o održanoj sjednici, u pravilu nakon svake održane sjednice a najkasnije nakon održanih triju uzastopnih sjednica.
​(5) Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu i drugih putnih troškova kada su ti troškovi neposredno vezani za rad u Savjetu, o čemu odlučuje Gradonačelnik ili za to ovlaštena osoba od strane Gradonačelnika.

​X. ODNOS SAVJETA I GRADSKOG VIJEĆA TE GRADONAČELNIKA

Članak 34.
​(1) Savjetu se dostavljaju svi pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća te zapisnike o održanim sjednicama u istom roku i načinu kao i vijećnicima Gradskog vijeća.
​(2) Dostava predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Savjeta smatra se dostava Savjetu.
​(3) Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća i drugih tijeka Grada Korčule, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Korčule sa Savjetom.
​(4) Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta može pokrenuti i Savjet.
​(5) Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i Savjeta mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.
​(6) Na prijedlog Savjeta Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.
​(7) Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.

Članak 35.
​(1) Savjet surađuje s Gradonačelnikom, odnosno njegovim zamjenikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.
​(2) Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta.
​(3) Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.
Postupak izbora članova Savjeta u skladu s ovom Odlukom pokrenut će se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 37.
​Stupanje na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/09).

Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA:
URBROJ:
Korčula,
PREDSJEDNICA
GRADSKOG VJEĆA

O b r a z l o ž e n j e
Novim Zakonom o savjetu mladih (NN 41/14) na izmijenjeni način uređen je sastav, izbor, mandat, djelokrug, način rada i druga pitanja vezana za funkcioniranje savjeta mladih u odnosu na Zakon o savjetima mladih iz 2007. godine.
Člankom 6. Zakona određeno je da se savjet mladih osniva odlukom, kao općim aktom, o osnivanju savjeta mladih, koju donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Stavkom 3. istog članka određeno je što takva odluka mora sadržavati.
U smislu zahtjeva Zakona, predlaže se donošenje predložene Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule, u tekstu prijedloga.
Broj članova po Zakonu ne može biti manje od pet niti veći od 21 člana, s time da JLS do 10.000 stanovnika ima najmanje pet a najviše sedam članova savjeta mladih, u što se uključuju predsjednik i zamjenik predsjednika. Broj članova mora biti neparan. U Gradu Korčuli, s obzirom na broj stanovnika, broj članova savjeta može biti pet ili sedam. Ovdje se predlaže broj od 7 članova (maksimalni broj).
Ostale odredbe ovog prijedloga u osnovi su prepisane odredbe Zakona, tako da se ovom Odlukom ne može nešto bitno drukčije odrediti, jer je ovaj Zakon u tom pogledu dosta temeljit i u biti sve sam uređuje tako da ostavlja malo prostora JLS da svojim općim aktom drukčije uredi neko pitanje iz ove oblasti.

7