Odluka o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule

Na temelju članka 52. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo O D L …

Na temelju članka 52. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo

O D L U K U
o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrsta i visina naknade troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule te način obračuna i isplate troškova. 

Članak 2.

Vijećnici ostvaruju pravo na naknadu troškova u obliku posebne mjesečne naknade, posebne naknade za rad u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća te naknade troškova prijevoza.

II. POSEBNA MJESEČNA NAKNADA

Članak 3.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća te vijećnici Gradskog vijeća ostvaruju pravo na posebnu mjesečnu naknadu:

1)  predsjednik Gradskog vijeća                                               – 2.270,00 kn

2)  potpredsjednik Gradskog vijeća                                            – 560,00 kn

3)  vijećnici                                                                                            – 1,00 kn. 

III. POSEBNA NAKNADA ZA RAD U STALNIM RADNIM TIJELIMA

      GRADSKOG VIJEĆA 

Članak 4.

Za nazočnost sjednicama stalnih radnih tijela Gradskog vijeća utvrđena Statutom Grada Korčule, odnosno Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Korčule, odnosno odlukom o osnivanju takvog radnog tijela, vijećnicima pripada posebna naknada u visini od 50,00 kn po održanoj sjednici.

Predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika koji je predsjedao sjednici radnog tijela pripada naknada u visini od 80,00 kn.

Naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka se ne kumuliraju.

Članak 5.

Vijećnici koji su članovi pojedinih radnih tijela koje osnuje Gradsko vijeće po posebnim propisima nemaju pravo na naknadu u skladu s ovom Odlukom, a ostvaruju pravo na posebnu naknadu ako je to posebnim zakonom, odnosno propisom donesenim na temelju zakona ili posebnim aktom Grada Korčule određeno.

Pravo na naknadu iz članka 4. ove Odluka pripada i članovima Povjerenstva za popise birača, koji nisu vijećnici za svake izbore u kojima je Povjerenstvo za popise birača postupalo sukladno Zakonu o popisima birača.

IV. TROŠKOVI PRIJEVOZA 

Članak 6.

Vijećnici, kao i članovi Povjerenstva za popise birača koji nisu vijećnici, osim naknade iz članka 3. odnosno 4. ove Odluke, ostvaruju pravo i na naknadu putnih troškova u visini putne karte javnog prijevoza putnika, za dolazak u mjesto održavanja sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela i povratak na polaznu postaju javnog prijevoza koja je najbliža njihovim domovima.

Ukoliko je udaljenost između doma i najbliže polazne postaje javnog prijevoza veća od 1 km, onda će se naknada za troškove prijevoza za tu udaljenost određivati prema cijeni javnog prijevoza putnika za približne udaljenosti drugih linija javnog prijevoza putnika na području Grada Korčule.

Pravo na troškove prijevoza u smislu stavka 1. i 2 ovog članka nema vijećnik, odnosno član Povjerenstva za popise birača koji nije vijećnik, koji stanuje unutar područja Gradskog kotara Stari grad grada Korčule te vijećnik, odnosno člana Povjerenstva za popise birača koji nije vijećnik, koji ne stanuje unutar područja Gradskog kotara Stari grad ali je na sjednicu stigao s radnog mjesta koje se nalazi unutar područja Gradskog kotara Stari grad.

V. OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE I TROŠKOVA PRIJEVOZA 

Članak 7.

Iznosi naknada iz članka 3. i 4. ove Odluke su izraženi u neto iznosu, što znači da svi porezi i doprinosi koji terete ili bi teretili ovu vrstu primanja podmiruju se na teret Grada Korčule.

Članak 8.

Pravo na posebnu mjesečnu naknadu, vijećnici ostvaruju danom konstituiranja Gradskog vijeća, odnosno od dana davanja prisege, odnosno od dana aktiviranja vijećničkog mandata koji je bio stavljen u mirovanje, a isplaćuje se sve do dana prestanka dužnosti sukladno zakonu.

Obračun i isplata posebne mjesečne naknade predsjedniku i potpredsjedniku Gradskog vijeća te vijećnicima vrši se svakog mjeseca, za protekli mjesec.

Obračun i isplata posebne naknade za rad u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća vrši se jednom godišnje.

Članak 9.

Troškovi prijevoza se obračunavaju i isplaćuju jednom godišnje, po cijeni javnog prijevoza koja važi u trenutku obračuna i isplate troškova prijevoza.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Do donošenja posebne odluke o plaći, odnosno naknadama Gradonačelnika i Zamjenika gradonačelnika sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN., br. 28/10), Gradonačelnik i Zamjenik gradonačelnika ostvaruju plaću, odnosno naknadu utvrđenu sukladno Odluci o plaćama i naknadama i drugim materijalnim pravima dužnosnika Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br.4/09). 

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama dužnosnicima Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 4/09). 

Članak 12

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom Grada Korčule».

KLASA: 021-01/10-01/01                                                                                         PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                                       GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                                      Lovro Krstulović, dr. stom.