Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Polačišta”

KLASA: 350-03/12-01/03
URBROJ: 2138/01-01-19-151
Korčula, 22. siječnja 2019.

Na temelju članaka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17),  članka 47. stavka 1. točke 24. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Polačišta” („Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5/18), te suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: KLASA: 350-02/19-13/1, URBROJ: 531-05-1-19-2 od 7. siječnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 14. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine donijelo

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Polačišta”

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.
Grafički prilozi:
Prilog 1 – namjena
Prilog 2 – promet
Prilog 3 – elektroopskrba – elektroničke komunikacije
Prilog 4 – vodoopskrba i odvodnja
Prilog 5 – prirodno nasljeđe i kulturna dobra
Prilog 6 – ekološka mreža
Prilog 7 – staništa
Prilog 8 – uvjeti, ograničenja i posebne mjere
Prilog 9 – način i uvjeti gradnje

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.