Odluka o izmjeni Odluke o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule

Na temelju članka 18. stavka 1. podstavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 …

Na temelju članka 18. stavka 1. podstavka 3. i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izmjeni Odluke o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta

na području Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o održavnju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 5/15) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o rasporedu i uvjetima korištenja proračunskih sredstava za financiranje održavanja, rekonstrukcije i građenja nerazvrstanih cesta po gradskim kotarima i mjesnim odborima na području Grada Korčule“.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Ovom se Odlukom utvrđuju način rasporeda i uvjeti korištenja proračunskih sredstava za financiranje održavanja, rekonstrukcije i građenja nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule po pojedinim gradskim kotarima i mjesnim odborima kojima će isti raspolagati, tj. planirati u svojim programima rada, odnosno financijskim planovima za tekuću (proračunsku) godinu sukladno Statutu Grada Korčule (u daljnjeme tekstu: Grad), Proračunu Grada i ovom Odlukom.

(2) Ovo se Odlukom ne isključuje obveza iz Zakona o komunalnom gospodarstvu da se donese program održavanja komunalne infrastrukture, odnosno program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a koje će obuhvatiti komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, odnosno građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste.“.

Članak 3.

U članku 3. i 4. riječi: „održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta“, zamijenjuju se riječima: „održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 340-09/15-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.