Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima parkiranja na Obali korčulanskih brodograditelja u Korčuli

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), …

Na temelju članka 17. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/06, 2/07, 2/08, 5/08 i 2/09-pročišćeni tekst), članka 127. stavka 1. i članka 154. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Korčule dana 27. lipnja 2014. godine donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o uvjetima parkiranja na Obali korčulanskih brodograditelja u Korčuli

Članak 1.

U Odluci o uvjetima parkiranja na Obali korčulanskih brodograditelja u Korčuli („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/14) članka 6. mijenja se i glasi:

„Odobrenje zakupa parkirališnog mjesta određivat će Povjerenstvo za promet, na temelju prijava na poziv ili podnesenih prijava, uz uvjet da osoba nije dužnik Grada Korčule i KTD-a Hober d.o.o.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 211-01/14-03/05

URBROJ: 2138/01-02-14-2

Korčula, 27. lipnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.