Odluka o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09 te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. …

Na temelju članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09 te članka 58. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. donijelo  

O D L U K U
o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule 

              I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, kriteriji i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Korčule s osnove zakupnina, najamnina za stanove, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku (u nastavku teksta: potraživanja), nastalih do 31. listopada 2009. godine.

           Potraživanja se sastoje od glavnice i obračunatih zateznih kamata.

           Dužnici su pravne i fizičke osobe prema kojima Grad Korčula ima potraživanja s osnove iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

            Gradonačelnik Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradonačelnik) odlučuje o uvjetima i načinu naplate potraživanja, sukladno ovoj Odluci.

            II. UVJETI, NAČINI I KRITERIJI NAPLATE POTRAŽIVANJA

Članak 3.

             Potraživanja se mogu podmiriti:

             –  jednokratnom uplatom uz popust,
             –  prijebojem s potraživanjima prema Gradu Korčuli,
             –  reprogramom potraživanja na rok od jedne do pet godina, uz mogućnost počeka,
             –  ustupanjem potraživanja iz drugih poslovnih odnosa, uz prihvatljiv instrument osiguranja plaćanja,
             –  multilateralnom kompenzacijom,
             –  ustupanjem nekretnine.

            Grad Korčula, kao vjerovnik, može svoja potraživanja prodati na javnom tržištu preko javnog objavljivanja.

            Dužnici mogu zahtijevati podmirenje potraživanja Grada Korčule, tj. svoja dugovanja na način iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da redovito podmiruju tekuće obveze s iste osnove.

Članak 4.

            Ako dužnik svoja dugovanja (potraživanja Grada Korčule) podmiruje jednokratnom uplatom, ima pravo na popust:
            –  za obveze iz 2008. godine 5%,
            –  za obveze iz 2007. godine 15%,
            –  za obveze iz 2006. godine 30%,
            –  za obveze iz 2005. godine 40%,
            –  za obveze iz 2004. godine 50%,
            –  za obveze iz 2003. godine i ranije 60%.
            Popust iz stavka 1. ovog članka ne može biti veći od iznosa kamata za neplaćeni dug.

 

Članak 5.

            Pri reprogramiranju dugovanja (potraživanja Grada Korčule) i utvrđivanju reprograma, ocjenjivat će se:

            –  deficitarnost djelatnosti,
            –  postojanje tržišta,
            –  broj zaposlenih,
            –  procjena povećanja broja zaposlenih,
            –  izvozne mogućnosti,
            –  postojanje kvalitetnoga strateškog partnera,
            –  tehnološka opremljenost.

           Na reprogramirani dio dugovanja obračunavat će se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke, utvrđene u nominalnom iznosu na dan odlučivanja Gradonačelnika, uvećane za tri indeksna poena, a obračunat će se proporcionalnom metodom.

            Do donošenja odluke Gradonačelnika o podmirenju dugovanja, na glavnicu duga obračunava se zakonska zatezna kamata.

 

Članak 6.

            Ako se radi o dužniku koji se bavi pretežito proizvodnom djelatnošću ili proizvodnim uslugama, osim trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, prilikom izrade prijedloga za plaćanja dugovanja jednokratnom uplatom ili reprogramom, odobrava se popust iz članka 4. ove Odluke i može se odobriti i dodatni popust do 15% duga, uz prethodno mišljenje upravnog tijela nadležnog za gospodarstvo.

            Pretežitost podrazumijeva 51% i više ostvarenog prihoda od proizvodnje, odnosno proizvodnih usluga u ukupnom prihodu za cijelu poslovnu godinu.

            Popust ne može biti veći od iznosa kamata za neplaćeni dug.

Članak 7.

            Dužnik je obvezan predložiti jedan ili više od sljedećih instrumenata osiguranja:

           –  zalog na nekretninama (hipoteka),
           –  jamstvo banke,
           –  ugovor o pristupanju duga solventnog  jamca
           –  mjenice avalirane od banke, osiguravajućeg društva, štedno-kreditne zadruge ili kojeg drugog solventnog subjekta,
           –  običnu zadužnicu u visini potraživanja, uvećanog za kamatu i pripadajuće troškove.

Članak 8.

            Procjenu ustupljene imovine obavlja sudski vještak, a troškove u svezi s procjenom snosi dužnik.

           Grad Korčula može tražiti novo vještačenje procjene imovine, u kojem slučaju troškove procjene snosi Grad Korčula.

 

           III. POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA

Članak 9.

            Gradonačelnik osniva Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za podmirenje potraživanja Grada Korčule (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Članak 10.

             Dužnici podnose zahtjeve za podmirenje svojih dugovanja (potraživanja Grada Korčule) Gradonačelniku, odnosno Povjerenstvu.

            Dužnici su dužni prije podnošenja zahtjeva uskladiti stanje dugovanja s nadležnim upravnim tijelom Grada Korčule i dokaz o usklađenom dugovanju priložiti zahtjevu.

           Zahtjevi za podmirivanje potraživanja podnose se do 31. siječnja 2010.

 

Članak 11.

            Povjerenstvo analizira prijedlog dužnika s priloženom dokumentacijom i ocjenjuje osnovanost zahtjeva, po potrebi pribavlja mišljenje pojedinoga upravnog tijela Grada Korčule, izrađuje prijedlog odluke o uvjetima, načinu i roku plaćanja dospjelih potraživanja, tj. dugovanja koji, s obrazloženjem, dostavlja Gradonačelniku na odlučivanje, tj. donošenje odluke u smislu članka 2. ove Odluke.

 

Članak 12.

            Na temelju odluke Gradonačelnika o podmirenju dugovanja, s dužnikom će se sklopiti nagodba.
           S danom zaključenja ugovora o nagodbi, obustavljaju se svi ovršni postupci radi naplate potraživanja, koji su predmet sklopljene nagodbe.

           Od dana donošenja odluke Gradonačelnika do sklapanja nagodbe, neće se obračunavati kamate.

          Dužnik treba, u roku 15 dana od dana dostave odluke Gradonačelnika u smislu članka 2. ove Odluke, pristupiti sklapanju ugovora o nagodbi.

Članak 13.

           Ako dužnik u roku iz članka 12. stavka 4. ove Odluke ne pristupi sklapanju ugovora o nagodbi, smatrat će se da je od nje odustao.

           Grad Korčula će raskinuti ugovor o nagodbi ako se dužnik ne pridržava odredbi ugovora.
           U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovog članka potraživanja će se naplatiti prisilno.

Članak 14.

           Ugovor o nagodbi, osim kod gotovinskog plaćanja, solemnizira se kod javnog bilježnika i sadrži ovršnu izjavu sukladno kojoj se provodi ovrha na temelju sklopljenog ugovora.
Trošak solemnizacije snosi dužnik.

 

Članak 15.

           Zastarijevanje dospjelog duga iz članka 1. stavka 1. ove Odluke ne teče za vrijeme trajanja ugovora o nagodbi.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

           Svi zahtjevi zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se prema odredbama ove Odluke.

           Dužnicima kojima je, prije stupanja na snagu ove Odluke, odobrena obročna otplata duga, može se, na njihov zahtjev, odobriti popust prema ovoj Odluci, ako preostali dug plate jednokratno.

Članak 17.

           Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Grada Korčula».

 

KLASA: 021-05/09-03/32                                                                                              PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-09-1                                                                                      GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 4. prosinca 2009.                                                                                      Lovro Krstulović dr. stom.