Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone (2011)

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 80/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada …

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 80/11), članka 48. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo

O D L U K U
o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone

 Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrijednost jediničnih iznosa NP (jedinična naknada izražena u kunama za pripadajuću zonu) za položajne zone na području Grada Korčule utvrđene odredbom članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/05 i 6/05) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN, br. 101/11- u nastavku teksta: Uredba).

 …

  • Cijeli dokument možete vidjeti ovdje (.pdf)