Oznaka: odluka

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u Gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-08-5 Korčula,  12. lipnja 2008. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-07-4 Korčula,  25. listopada 2007. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 15. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

Odluka o određivanju parkirališnih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/149 URBROJ: 2138/01-2-07-1 Korčula, 11. lipnja 2007. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 16.a Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni …

Odluka o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za za vozila invalida u gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-06-1 Korčula, 2. lipnja 2006. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člancima 15. i 22. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada …