Odluka o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta rezervirana za za vozila invalida u gradu Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/107 URBROJ: 2138/01-2-06-1 Korčula, 2. lipnja 2006. Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člancima 15. i 22. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/107

URBROJ: 2138/01-2-06-1

Korčula, 2. lipnja 2006.

Na temelju članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člancima 15. i 22. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/05 – pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednici održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo

O D L U K U

o određivanju autotaksi stajališta i parkirnih mjesta

rezervirana za vozila invalida u gradu Korčuli

Članak 1.

Autotaksi stajališta u gradu Korčuli određuju se na sljedećim lokacijama:

1/   sedam stajališta na ulazu u ACI marinu, s lijeve strane (uz obalu)

2/   dva stajališta na Obali  Vinka Paletina (u okviru lučkog područja)

3/   dva stajališta na Obali dr. Franje Tuđmana (u okviru lučkog područja)

4/   jedno stajalište kod hotela Liburna

5/   jedno stajalište kod hotela Bon Repos

6/   dva stajališta na trajektnom pristaništu na Dominču (u okviru lučkog područja).

Članak 2.

Za parkiranje vozila invalida u gradu Korčuli, određuju se sljedeće lokacije:

1/ dva parkirna mjesta ispred Doma kulture Liburna (Obala korčulanskih brodograditelja), krajnje lijevo, gledano prema Domu kulture

2/ jedno parkirno mjesto ispred bivše upravne zgrade Gradine, krajnje lijevo (do mjesta osiguranog za dostavu), gledano prema upravnoj zgradi.

Članak 3.

Autotaksi stajališta te parkirna mjesta za vozila invalida obilježit će se odgovarajućom vodoravnom i okomitom prometnom signalizacijom.

Članak 4.

Do obilježavanja novih autotaksi stajališta, odnosno parkirnih mjesta rezervirana za vozila invalida, u odnosu na dosadašnje stanje, primjenjivat će se postojeće lokacije za autotaksi stajališta odnosno parkirna mjesta rezervirana za vozila invalida.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju autotaksi stajališta u gradu Korčuli («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 4/01 i 7/02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.