Odluka o utvrđivanju visine troškova za premještanje i čuvanje, blokiranje i deblokiranje vozila

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/09-03/26

URBROJ: 2138/01-09-2-1

Korčula, 10. veljače 2009.

Na temelju članka 23. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/01, 4/05, 6/05 i 6/08), članka 28. stavka 4. i članka 29. stavka 6. Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 3/06, 2/07, 2/08 i 5/08) te članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), a u svezi s člankom 86. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj 67/08), te prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-53-59800/2-08 P.D., od 18. studenog 2008. godine, Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 102. sjednice održanom dana 10. veljače 2009. godine donijelo

O D L U K U

o utvrđivanju visine troškova za premještanje i čuvanje,

blokiranje i deblokiranje vozila

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina troškova za premještanje i čuvanje, blokiranje i deblokiranje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u smislu zakona o sigurnosti prometa na cestama i Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule.

Iznosi utvrđeni u ovoj Odluci uključuju PDV.

Članak 2.

Visina troškova za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s mjesta na prometnoj površini na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa njegov normalan tok ili kad je zaustavljeno ili parkirano na mjestima na kojima je to Zakonom zabranjeno, na drugo mjesto, utvrđuj se u iznosima:

1/ za mopede, motocikle, motorni tricikl,

laki četverocikl i četverocikl……………………………………….250,00 kn

2/ za osobne automobile (4+1 sjedalo)………………………………..500,00 kn

3/ za osobne automobile (preko 4+1 sjedala)…………………………800,00 kn

4/ za kombinirane automobile…………………………………………800,00 kn

5/ za teretne automobile čija ukupna masa ne prelazi 3.500 kg……….800,00 kn

6/ za lake prikolice…………………………………………………….500,00 kn

7/ za radne strojeve mase do 3.500 kg………………………………..1.000,00 kn.

Članak 3.

Visina troškova za pokušaj premještanja utvrđuju se u iznosu od 200,00 kn.

Pokušaj premještanja smatrat će se aktivnost ovlaštenih osoba od trenutka blokiranja, tj. pripreme (hidrauličnog uređaja za podizanje vozila) za podizanje vozila sve do trenutka polaganja vozila na tzv. «pauk» vozilo kojim se vrši premještanje vozila, i ako se takvo vozilo vrati vlasniku odnosno korisniku, bez odvoženja sa mjesta prekršaja, nakon podmirenja troškova pokušaja prije samog odvoženja vozila na parkiralište za premještena vozila.

Članak 4.

Visina troškova za čuvanje premještenog vozila, od trenutka donošenja premještenog vozila na parkiralište za premještana vozila do preuzimanja vozila od vlasnika odnosno korisnika, utvrđuje se u iznosu od 100,00 kn za svaka započeta 24 sata (dan) nakon isteka 12 sati od vremena smještaja premještenog vozila.

Članak 5.

Visina troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila utvrđuje se u iznosu od 300,00 kn, a ležarina za vozila blokirana duže od 24 sata, za svaki započeti dan (24 sata) 100,00 kn.

Članak 6.

Troškove iz ove Odluke snosi vlasnik odnosno korisnik vozila, a pravo naplate tih troškova imaju one ovlaštene osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost premještanja i čuvanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.

Komentiraj