Oznaka: odluka

Proračun Grada Korčule za 2013. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 18. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2012. godine donijelo P R O R A Č U N Grada Korčule za 2013. godinu Proračun Grada Korčule za …

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule_2012

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i …

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Korčuli_2012

Na temelju članka 29. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj174/04, 79/07 i 38/11) te članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09), a u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada …