Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2014. godinu

Na temelju članka 73. stavak 1. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtoče d) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u …

Na temelju članka 73. stavak 1. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Glave II. točke 3. podtoče d) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2014. godini („Narodne novine“, broj 23/14), na prijedlog Stožera zaštite i spašavanja Grada Korčule, Gradonačelnik Grada Korčule dana 22. travnja 2014. godine donio je

P L A N

aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2014. godinu

Plan pogledajte ovdje