Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 3. travnja (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 03. travnja (utorak) 2012. godine, s početkom u 18.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Pravilnika o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Grada Korčule
 3. Imenovanje ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula”
  (Dodatni dokumenti:
  Zapisnik o prijavama na natječaj za imenovanje ravnatelja ŠOK-a
  Prijedlog odluke UV ŠOK-a o imenovanju ravnatelja)
 4. Imenovanje članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Korčule
 5. Razrješenje zamjenika predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
 6. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
 7. Raspoređivanje sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2012. godini.

S poštovanjem,

……………PREDSJEDNIK
………..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.