Poziv za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 1. lipnja (srijeda) 2011. godine, s početkom u 17.30 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

.

.

.
.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 1. lipnja (srijeda) 2011. godine,
s poč
etkom u 17.30 sati ,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
  2. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća
  3. Izbor Odbora za proračun i financije
  4. Izbor Odbora za javna priznanja
  5. Izbor dijela članova Savjeta mladih Grada Korčule (po 3. dopunskom javnom pozivu)
  6. Imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice „Ivan Vidali“
  7. Utvrđivanje prijedloga kandidata za suca porotnika za Županijski sud u Dubrovniku

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.