Program javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2010. godini

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule …

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09),  Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 12. sjednici održanoj dana 12. travnja 2010.  godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u kulturi Grada Korčule u 2010. godini 

Članak 1.

Proračunom Grada Korčule za 2010. godinu osiguravaju se sredstva za  javne potrebe u kulturi, za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Korčulu.

Programom javnih potreba u kulturi Grada u 2010.godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se javne potrebe u području muzejske, knjižnične, književno-nakladničke, glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, književne djelatnosti, djelatnosti centra za kulturu, kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni, folklorni), te značajnih manifestacija i programa u cilju promidžbe Grada Korčule.

Članak 2.

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi i  Zakonu o proračunu, Grad Korčula je u srpnju 2009. godine objavio Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2010. godinu.

Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule također je uputio pisani poziv svim mogućim korisnicima Proračuna za dostavu prijedloga programa.

Članak 3.

Grad Korčula vrjednuje sve predložene programe prema kvaliteti ponuđenog programa, značaju programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta, primjeni novih tehnologija i o istim rješava sukladno proračunskim mogućnostima.

Na temelju toga donosi i Plan rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi za 2010. godinu koji je sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Grad Korčula će sa svakim korisnikom sredstava utvrđenim ovim Programom sklopiti ugovor o korištenju sredstava, nakon dostave financijskog izvješća za 2009. godinu.

Jedinstveni upravni odjel nadležan je za praćenje rada i namjenskog utroška sredstava prema sklopljenim ugovorima p korištenju sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 612-01/10-01/04                                                                PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                         GRADSKOGVIJEĆA
Korčula, 12. travnja 2010.                                                        Lovro Krstulović, dr. stom.

  

PLAN RASPOREDA SREDSTVA

program  projekt aktivnost / korisnik

kuna

 

Gradski muzej Korčule

 

A210401

Redovna djelatnost

328.000

A210402

Tisak Godišnjaka Grada

10.000

K210403

Sanacija zgrade Gradskog muzeja

100.000

 

Gradska knjižnica “Ivan Vidali”

 

A210404

Redovna djelatnost

411.500

T210405

Nabava knjižnične građe

35.000

A210406

Izdavačka djelatnost

4.000

T210407

Opremanje novog prostora knjižnice

8.000

A210408

Kreativne radionice

3.000

A210409

Mjesec hrvatske knjige

5.000

 

Centar za kulturu”Festival Korčula”

 

A210501

Redovna djelatnost

397.000

A210502

Kulturna događanja

200.000

K210503

Uređenje Doma kulture Liburna

100.000

 

Programi udruga  kulture

 

A210602

KUD Moreška

10.000

A210602

HGD Sv. Cecilija

10.000

A210602 KUD Mišnjice

5.400

A210602 KPD Bratska sloga

5.400

A210602 VU Kumpanija Pupnat

5.400

A210602 VU Kumpanija Čara

5.400

A210602 Matica Hrvatska

4.400

A210602 ULUK

3.300

A210602 Udruga Sveti Todor

3.300

A210602 Sv. Martin

3.300

A210602 KKK Bonkulovići

4.400

A210602 Korčulanska udruga mladih

4.400

A210602 ŽUM “Vilani”

3.300

A210602 ostale udruge i programi

12.000

 

Programi udruga tehničke kulture

 

A210603 Radio klub Korčula

3.500

A210603 Udruga astronoma

4.500

A210603 Foto klub Korčula

4.000

A210603 Ekološko ronilački klub

5.000

 

Obljetnice, manifestacije i izdavaštvo

 

A210802 Zbornik Petra Šegedina

21.000

A210802 Korčula inspirira – Ivana Salečić

3.000

A210802 Video instalacija 2  – Edita Pecotić Marelić

3.000

A210802 Knjiga Korčule – monografija za putnike

3.000

A210802 Marko Polo – festival pisme i vina – Šegedin d.o.o.

10.000

 

Gospodarenje gradskim kulama

 

A210901 Sezonsko otvaranje kula za javnost

140.000

 

Zaštita spomenika kulture

 

K211001 Obnova gradskih kula

317.000

K211002 Katedrala Svetog Marka

233.000

 

Palača Arneri

 

K211102 Galerija Kršinić

1.277.000

 

Informiranje

 

A211201 Program JTD Radio Korčula

40.000

T211201 Otkup udjela JTD Radio Korčula

50.000

 

UKUPNO

3.795.500