Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj …

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) te članka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E

o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

1. JULIO MARELIĆ, bira se za potpredsjednika Gradskog vijeća.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/13-01/08

URBROJ: 2138/01-13-01-1

Korčula, 20. lipnja 2013.

PREDSJEDNICA

GRADSKOG VIJEĆA

Ivona Kapor

  • Kompletan tekst Rješenja možete preuzeti ovdje (.pdf)