Zaduženje za izvršavanje komunalnog reda

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradsko poglavarstvo KLASA: 022-05/06-03/105 URBROJ: 2138/01-2-06-1 Korčula,  2. lipnja 2006. Na temelju članka 30. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednice održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradsko poglavarstvo

KLASA: 022-05/06-03/105

URBROJ: 2138/01-2-06-1

Korčula,  2. lipnja 2006.

Na temelju članka 30. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/03), Gradsko poglavarstvo Grada Korčule je na nastavku 23. sjednice održanom dana 2. lipnja 2006. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

1. Radi osiguranja provođenja odluka komunalnog redarstva Grada Korčule u provedbi Odluke o komunalnom redu glede uklanjanja predmeta s javne površine za koje nema valjana pravnog osnova, odnosno koja nisu sami vlasnici, odnosno korisnici predmeta uklonili po nalogu komunalnog redara, zadužuje se KTD «Hober» d.o.o. da pruža usluge servisiranja komunalnog redarstva Grada Korčule, na način da po nalogu Grada Korčule, osigura radnike te prijevoz i skladištenje odnesenih predmeta u zgradu na Dominču (bivša škola) ili na drugo odgovarajuće mjesto, na čuvanje.

2. Nalozi odnosno drugi akti kojim se određuje izvršenje, trebaju biti supotpisani i od strane gradonačelnika, temeljem čega KTD «Hober» pruža usluge izvršavanja uklanjanja kod prisilnog izvršenja.

3. Svaki prekršitelj kojemu se naloži uklanjanje predmeta s javne površine, a koju ne ukloni u danom roku, snosi troškove uklanjanja i čuvanja, a koji se sastoje od:

–          dnevne naknade za čuvanje (po m3 zauzetog prostora), u iznosu od 10 kn/m3

–          troškova radnika pri manipuliranju, u iznosu od 50,00 kn po satu rada, po jednom  radniku

–          troškova prijevoza (dolazak vozila i prijevoz do mjesta uskladištenja), po računu  KTD «Hober».

3. Iznosi iz točke 2. podstavka 2. i 3. ovog zaključka mogu se mijenjati, samo odlukom Gradskog poglavarstva.

4. Podrobniji odnosi između Grada Korčule i KTD «Hober» u smislu ovog zaključka uredit će se posebnim ugovorom.

GRADONAČELNIK

Mirko Duhović, dipl. ing.

DOSTAVITI:

– JUO

– KTD «Hober» d.o.o., Korčula

– Pismohrana