Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2011. godini

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice «Ivan Vidali», Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo Z A K L …

Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice «Ivan Vidali», Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2011. godini

  1. Daje se suglasnost na Program rada Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u 2011. godinu
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 612-04/11-01/03
URBROJ: 2138/01-01-11-2
Korčula, 27. listopada 2011.                                                                                                                                          

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.