Zaključak o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Korčula_2012

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo Z A K L J U Č A K Nalaže se Upravnom vijeću …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2012. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Nalaže se Upravnom vijeću Centra za kulturu Korčula da sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) izabere, tj. imenuje ravnatelja Centra za kulturu temeljem provedenog  javnog natječaja.
  2. Nalaže se Upravnom vijeću da pokrene postupak za usklađenje odredbi Statuta Centra za kulturu koje se odnose na imenovanje ravnatelja sukladno Zakonu o ustanovama, kao i drugih odredbi Statuta za koje smatraju potrebnim da se neka pitanja koje uređuje Statut drukčije riješe, usklade s zakonima i drugim propisima, odnosno nomotehnički poboljšaju, pa u skladu s time mogu se donijeti izmjene i/ili dopune ili novi Statut, uz suglasnost Osnivača, tj. Gradskog vijeća.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 612-01/12-01/08
URBROJ: 2130/01-01-12-3
Korčula, 3. prosinca 2012.

POTPREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marinko Pažin