Zaključak o korištenju prava prvootkupa nekretnine na čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula

 Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», broj 69/99 i 151/03), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, …

 Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodne novine», broj 69/99 i 151/03), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

 Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nekretninu označenu kao stan na III. katu čest. zgr. 73/2 k.o. Korčula, površine 28,37 m2, na adresi: Korčula Rafa Arnerija 8, u vlasništvu Mirice Šošić Ivančević iz Korčule, kao prodavatelja, po cijeni od 1.007.000,00 kn (isplata do 31. prosinca 2009.).

 

KLASA: 021-05/09-03/36                                                                        PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                    GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 4. prosinca 2009.                                                            Lovro Krstulović, dr. stom.

 

DOSTAVITI:

      1.   Mirica Šošić Ivančević, Korčula, Cvjetno naselje 43
      2.   Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik, Pred Dvorom 1
      3.   Središnji  državni ured za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, I. Lučića 6
      4.   Pismohrana