Zaključak o osiguranju sredstava za nabavku opreme za potrebe protupožarne zaštite

Na temelju članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo Z …

Na temelju članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o osiguranju sredstava za nabavku opreme za potrebe protupožarne zaštite

1. Odobrava se sklapanja ugovora s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture za korištenje sredstava deponiranih na računu Grada Korčule kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja su namijenjena financiranju projekata od interesa za razvitak otoka Korčule za projekt iz članka 2. stavka 1. podstavka 18. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule, broj 09-I-70122/02-19, pod nazivom «ulaganje u objekte i opremu za potrebe protupožarne zaštite-nabava vozila», u iznosu od 1.500.000,00 kn.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje ugovora iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Ukida se Zaključak Gradskog vijeća o izmjeni namjene kreditnog zaduženja, KLASA: 021-05/07-03/42, URBROJ: 2138/01-01-10-2, od 7. srpnja 2010. godine.

4. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 402-02/10-01/102                                                                                   PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                              GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 13. listopada 2010.                                                                        Lovro Krstulović, dr. stom.