Zaključak o osnivanju Povjerenstva za popise birača

Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača («Narodne novine», broj 19/07), te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradskog vijeća Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine …

Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača («Narodne novine», broj 19/07), te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06), Gradskog vijeća Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2009. godine donesen je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Povjerenstva za popise birača

 1. Osniva se Povjerenstvo za popise birača, kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća.

2. U Povjerenstvo za popise birača imenuju se:

  • VICKO IVANČEVIĆ, predsjednik
  • SANJA TOMAŠIĆ, član
  • VESNA BAKARIĆ, član.

Zamjenici su:

  • ROBERT LUČIĆ, zamjenik predsjednika
  • SRĐAN MRŠE, zamjenik člana
  • VID VEŽIĆ, zamjenik člana.

3. Povjerenstvo za popise birača obavlja poslove utvrđene Zakonom o popisima birača.

4. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak o osnivanju Komisije za popis birača od 24. listopada 2005. godine («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 5/05).

 5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

 KLASA: 021-05/09-03/ 35                                                                                PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                                GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 4. prosinca 2009.                                                                        Lovro Krstulović, dr. stom.