Zaključak o prihvaćanju prijedloga Vlade RH o razrješenju imovinskopravnih odnosa na zemljišti bivšeg brodogradilišta INKOBROD

Na temelju članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednice održanom dana 21. rujna 2009. godine donijelo  Z A K L J U Č A K 1. …

Na temelju članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 1/02, 6/02, 4/03, 1/05 i 5/06, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednice održanom dana 21. rujna 2009. godine donijelo 

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se prijedlog razrješenja imovinskopravnih odnosa na zemljištu bivšeg brodogradilišta INKOBROD u Korčuli, prema točki II. Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 940-01/09-07/16, URBROJ: 5030116-09-2, od 27. kolovoza 2009. 

2. Ovlašćuje se Gradonačelnik da do dana 23. rujna 2009. godine izda tražene tabularne isprave sukladno točki II.  predmetne Odluke Vlade Republike Hrvatske te za sklapanje posebnog Sporazuma s Vladom Republike Hrvatske iz točke I. predmetne Odluke.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 

KLASA: 021-05/09-03/29                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                         GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 21. rujna 2009.                                                                      Lovro Krstulović, dr. stom.