Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2011. godini

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. …

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, br. 24/11) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 4. listopada 2011. godine donijelo 

Z A K L J U Č A K
o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2011. godini 

1. Ovim se Zaključkom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Grada Korčule (u nastavku teksta: Gradsko vijeće) i nezavisnih  vijećnika  u Gradskom vijeću koji su izabrani s nezavisnih lista, koja su osigurana u Proračunu Grada Korčule za 2011. godinu, u (ukupnom) iznosu od 25.000,00 kn. 

… 

  • Cijeli dokument možete vidjeti ovdje (.pdf)