Zaključak o osiguranju sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule“

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj  6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-počišćeni tekst i 1/16), a u svezi s  Naputkom o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka („Narodne novine“, broj 52/15) i Uputa za postupanje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 18. rujna 2015. godine, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 8. travnja 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o osiguranju sredstava iz udjela u porezu na dohodak za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule“

 

1. Odobrava se podnošenje zahtjeva i sklapanja ugovora s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za korištenje sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciju ministarstva nadležnog za otoke (Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka) za realizaciju kapitalnog projekta: „Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule (cesta Pupnat-Kneže, cesta Žrnovo-Žrnovska Banja, cesta Žrnovo-Zmija brdo-Lumbarda, rekonstrukcija centralnog parkirališta u gradu Korčuli, cesta Dječji vrtić Korčula – Novi puti (ulica Pod Foretcom) u Korčuli, parkiralište na D118 Korčula-Vela Luka u Zagradcu u Korčuli, cesta prema športskoj zoni na Sv. Antunu u Korčuli, Šetalište Tina Ujevića sa spojem D118 u Korčuli, završetak „rotora“ i pristupnih cesta pored groblja Sv. Luke u Korčuli, nerazvrstane ceste (ulice) unutar građevinskog područja naselja, nerazvrstane ceste prema dijelu naselja: Rasohatica u Žrnovu, Pupnatska Luka u Pupnatu, Zavalatica, Babina, Velika i Mala Rasoha u Čari, nerazvrstane ceste prema turističkim uvalama: Orlanduša u Žrnovu, Vaja i Samograd u Račišću, Bačva, Ripna i Smokovina u Pupnatu, Žitna, Ćavića vala u Čari, nerazvrstana cesta Brdo-Kočje, Marmontov put, nerazvrstana cesta: od ceste za Kneže do ceste prema groblju u Pupnatu), s danim tabličnim pokazateljima:

Cijelovit tekst Zaključka pročitajte OVDJE.