Dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2015

TEKSTUALNI DIO

Provedbene odredbe

GRAFIČKI DIO

List 125_4-1a

List 125_4-1b

List 125_4-1c

List 125_4-2

List 125_4-3

List 125_4_4a

List 125_4_4b

List 125_4_5

List 125_4_6a

List 125_4_6b

List 125_4_6c

List 125_4_6d

List 125_4_7

List 125_4_9

List 125_4_10