Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule – 2011

TEKSTUALNI DIO

     A/ OVLAŠTENJA I SUGLASNOSTI
     B/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – pročišćeni tekst
     C/ ODREDBE ZA PROVOĐENJE – amandmanski

KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:25.000

          List 0: Položaj Grada Korčule u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (1:300.000)

     1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
          List:1: Korištenje i namjena površina

     2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
          List 2a: Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni 
          List 2b: Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije
          List 2c: Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika
          List 2d: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba          
          List 2e: Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda, te obrada skladištenje i odlaganje otpada

     3 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
          List 3a1: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe 
          List 3a2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe: NEM
          List 3a3: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – staništa
          List 3b: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra 
          List 3c1: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere 
          List 3c2: Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – pregled planova užeg područja

KARTOGRAFSKI PRIKAZI – 1:5.000

     4 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
          List 4-1a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara 
          List 4-1b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara 
          List 4-1c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Čara 
          List 4-2: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Pupnat 
          List 4-3: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Pupnat 
          List 4-4a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Račišće 
          List 4-4b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Račišće, Kneža 
          List 4-5: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Ž. Banja 
          List 4-6a: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo 
          List 4-6b: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo 
          List 4-6c: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo
          List 4-6d: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo
          List 4-7: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Žrnovo-Defora 
          List 4-9: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Badija 
          List 4-10: Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – Korčula