Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu – igralište u Žrnovu

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-02/21-01/1
URBROJ: 2138/01-02-21-3
Korčula, 7. svibnja 2021.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE – zemljište za sport i rekreaciju OŠ Ante Curać – Pinjac, GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE –uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja i NERAZVRSTANA CESTA NC ŽRN 181, Odvojak Dječji vrtić – Žrnovo, u naselju Žrnovo, izvedena na kč.br. 3405/3, 3405/2, 3405/4, 3405/5, 3412/8, 3412/5, 3412/6, *611, *612, 3412/11, 3412/1, 3412/10, 3371/4 i 3371/1 sve k.o. Žrnovo, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.