Odluka o ustrojstvu i vođenju evidencije komunalne infrastrukture

KLASA: 406-01/22-01/07
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula 27. siječnja 2022.

Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 78. stavka 1. točke 3. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 27. siječnja 2022. godine donijela

O D L U K U
o ustrojstvu i vođenju evidencije komunalne infrastrukture

 Članak 1.

Grad Korčula ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture:

  1. nerazvrstane ceste,
  2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  3. javna parkirališta,
  4. javne garaže,
  5. javne zelene površine,
  6. građevine i uređaji javne namjene,
  7. javna rasvjeta,
  8. groblja,
  9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim građevina navedenih u stavku 1. ovoga članka, Gradsko vijeće Grada Korčule može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Cjeloviti tekst Odluke možete pročitati na poveznici.
Prilog 1
Prilog 2

 GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.