Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 14. listopada (srijeda) 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/07
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 7. listopada 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 14. listopada (srijeda) 2020. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća
 3. Usvajanje zapisnika sa 27. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
 4. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
 5. Konačni prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
  Prilog 1 – Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj Proračuna-2020. 
 6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“
  Prilog 1 – Suglasnost Ministarstva
  Prilog 2 – Izvješće o javnoj raspravi
  Prilog 3 – Evidencija postupka
  Prilog 4 – Konačni prijedlog
 7. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadama troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Korčule
 8. Konačni prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Korčule
 9. Suglasnost na Geodetski elaborat br. PR 82/2020-A (k.o. Račišće)
  Prilog 1 – Geodetski elaborat
  Prilog 2 – Zahtjev
 10. Program rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r