Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 22. prosinca (utorak) 2020. godine, s početkom u 16.00 sati, u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/09
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 14. prosinca 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 22. prosinca (utorak) 2020. godine,
s početkom u 16:00 sati,
u kino dvorani Doma kulture  „Liburna“ u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
  Prilog 1 – Rebalans 2020, obrazloženje
 3. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2020. godinu
 4. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
 5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2020. godini
 6. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2020. godini
 7. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u športu za 2020. godinu
 8. Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi komunalne i vodne naknade
 9. Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja na ime komunalnog doprinosa
 10. Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja na ime spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korištene površine poslovnog prostora
 11. Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja na ime poreza na tvrtku
 12. Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovu zakupa poslovnih prostora
 13. Konačni prijedlog proračuna Grada Korčule za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
  Prilog 1 – Proračun 2021, obrazloženje
 14. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu
 15. Konačni prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini
 16. Konačni prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini
  Prilog 1 – Program građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini
 17. Konačni prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2021. godinu
 18. Konačni prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule za 2021. godinu
 19. Konačni prijedlog programa javnih potreba u potreba u sportu Grada Korčule za 2021. godinu
 20. Konačni prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2021. godini
 21. Konačni prijedlog odluke o određivanju građevinskog zemljišta (lokacije) za izgradnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
 22. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule
 23. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule
 24. Konačni prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Korčule
 25. Konačni prijedlog odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Korčule
 26. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
 27. Imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice “Ivan Vidali”
  Prilog 1 – Javni natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Ivan Vidali
  Prilog 2 – Prijedlog Programa rada Gradske knjižnice Ivan Vidali za razdoblje 2021. – 2024.
  Prilog 3 – Financijski okvir za četverogodišnji program rada
 28. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog (novog) Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”
  Prilog 1 – Prijedlog (novog) Statuta Ustanove “Športski objekti Korčula”
 29. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2020. godinu
 30. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2021. godini.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r