Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 03. ožujka (srijeda) 2010. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09), sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule 

za dan 03. ožujka (srijeda) 2010. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli

 Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d :

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule
 3. Konačni prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadi za novorođeno dijete
 4. Objava javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Korčule
 5. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Korčula
 6. Imenovanje tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula
 7. Razrješenje i imenovanje člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 8. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2009. godini
  (izvješće o radu; zaključak o prihvaćanju izvješća o radu)
 9. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2010. godini
  (Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada; Mišljenje o prihvaćanju Izvješća i Programa rada GK)
 10. Zahtjev Centra za kulturu Korčula za davanje prethodne suglasnosti na (novi) Statut  Centra za kulturu Korčula
 11. Zahtjev za sponzorstvo (pokroviteljstvo) Hrvatskog biospeleološkog društva
  (Zamolba za sponzorstvo; Zaključak o pokroviteljstvu Pišurka 2010)

 S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. stom., v.r