Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2012. godini

Grad Korčula objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi, tehničkoj kulturi i športu u 2012. Uvid u cjelovit tekst natječaja možete dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule - kod referentice za društvene djelatnosti. Rok za podnošenje prijava je 21. listopada 2011.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o športu („Narodne novine“, broj 71/06 i 150/08), objavljuje se

P O Z I V

za predlaganje programa javnih potreba Grada Korčule u
u kulturi, tehničkoj kulturi i športu za
2012. godinu

I.

Opća mjerila za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga, pravnih i fizičkih osoba od interesa za Grad Korčulu u kulturi, tehničkoj kulturi i športu su:

 • trgovačka društva, ustanove i udruge trebaju biti registrirani za provođenje ponuđenog programa s djelovanjem na području Grada Korčule;
 • u programu se navodi cilj i sadržaj programa, vijeme i lokacija provođenja, opis aktivnosti, očekivani rezultati po realizaciji programa, broj osoba koje profesionalno vode program i po kojoj osnovi (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.), udio volonterskog rada u izvođenju ponuđenog programa;
 • ponuditelj programa treba jasno definirati da li je program besplatan za korisnike ili se po određenoj, jasno definiranoj osnovi naplaćuje od korisnika i o kojoj je osnovi naplate riječ;

II.

Prijedlozi programa podnose se na obrascima „Prijavnica -1.“ i „Prijavnica-2.“.

Obrasci se mogu preuzeti sa web stranica Grada Korčule: https://www.korcula.hr/ ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1.

Predlagač je obvezan priložiti svu traženu dokumentaciju.

III.

Programom javnih potreba Grada Korčule u kulturi i tehničkoj kulutri financijska potpora osigurat će se prije svega za programe koji su od značaja za Grad Korčulu i to:

 • programe ustanova kulture kojima je Grad Korčula osnivač,
 • programe poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma,
 • programe koji potiču kulturu mladih,
 • razvojne programe u kulturi (radionice i seminari),
 • poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo
  – u glazbenoj-scenskoj, likovnoj i muzejsko-galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj,
  – filmskoj djelatnosti, kinematografiji i novoj medijskoj kulturi,
 • programe zaštite i revitalizacije spomenika kulture,
 • sufinanciranje programskih djelatnosti udruga tehničke kulture koje su svojom djelatnošću od interesa za Grad Korčulu.

IV.

Programom javnih potreba Grada Korčule u djelatnosti športa financijska potpora osigurat će se prije svega za:

 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita športaša,
 • zapošljavanje osoba za obavljeanje stručnih poslova u športu,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

V.

Grad Korčula putem svojih upravnih tijela pratit će i nadzirati izvršenje programa javnih potreba, te korištenje i utrošak sredstava za te programe.

VI.

Prihvaćeni programi sufinancirati će se prema mogućnostima Proračuna Grada Korčule za 2012. godinu.

VII.

Popunjeni obrazac sa obrazloženjem i svim prilozima dostavlja se na adresu:

Grad Korčula,
Jedinstveni upravni odjel
Trg A. i S. Radića 1
20260 Korčula

s naznakom: PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA KORČULE U
KULTURI, TEHNIČKOJ KULTURI I ŠPORTU
ZA 2012. GODINU

Rok za podnošenje prijava je 21. listopada 2011. godine.

VIII.

Nepotpune prijave kao i prijave koje ne budu dostavljene u roku, neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing

KLASA: 400-08/11-01/11
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 21. rujna 2011. godine