Rješenje o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

KLASA: 023-01/20-01/07
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula,  05. ožujka 2020.

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679 ) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( „Narodne novine“, broj 42/18), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Tekst Rješenja u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing