Rješenje o imenovanju tri člana UV Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/94 i 107/09), članka 49. točke 14. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09, a u svezi s člankom  31. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo 

R J E Š E N J E
o imenovanju tri člana 
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula ispred Grada Korčule, kao osnivača Dječjeg vrtića Korčula, imenuju se:

  1. FANNY LOZICA
  2. FRANKICA SARDELIĆ
  3. ANDRIJA FABRIS.

 2. Mandat imenovanim članovima traje četiri godine.

 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 KLASA: 021-05/10-03/05                                                   PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                          GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                           Lovro Krstulović, dr. stom.

Komentiraj