Rješenje o izboru zamjenika predsjednice Odbora za proračun i financije

KLASA: 013-03/19-01/06
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 67. a u svezi s člancima 31., 46. i 170. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru zamjenika predsjednice Odbora za proračun i financije

  1. ANTUN BOROVINA bira se za zamjenika predsjednice Odbora za proračun i financije, umjesto IVONE KAPOR, kojoj je temeljem stavljanja vijećničkog mandata u mirovanje od 30. svibnja 2019. godine i mandat zamjenice predsjednice Odbora za proračun i financije u mirovanju od 30. svibnja 2019. godine.
  1. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

    PREDSJEDNIK
    GRADSKOG VIJEĆA
    Marko Skokandić, ing.