Socijalni plan Grada Korčule za 2024. godinu

KLASA: 550-01/24-01/01
URBROJ: 2117-9-07/17-24-01
Korčula, 02. veljače 2024.

Na temelju članka 3. točka 2. i 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/18) te članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule donosi

SOCIJALNI PLAN
GRADA KORČULE ZA 2024. GODINU

 Članak 1.

Ovim Socijalnim planom uređuju se prava i pomoći, obim i iznosi za ostvarivanje socijalnih prava i pomoći sukladno zakonu i Odluci o socijalnoj skrbi Grada Korčule.

Socijalni plan u cijelosti u možete preuzeti na poveznici.

Gradonačelnica
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.